CÀ PHÊ PHA PHIN

Bonjour Coffee
CÂN BẰNG

CÂN BẰNG

Cân bằng

Đắng vừa

Thơm nồng

85.000 đ - 250 g

ĐẬM ĐÀ

ĐẬM ĐÀ

Đậm đà

Thơm nồng

Truyền thống

75.000 đ - 250 g

ĐỘT PHÁ

ĐỘT PHÁ

Chua thanh

Ngọt hậu

Thơm nồng

95.000 đ - 250 g